UWAGA: OFERUJEMY WYKONYWANIE AUDYTÓW
I ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH

KLIKNIJ


Oferta Firmy EKO-SPHAERA skierowana jest do wszystkich podmiotów, które z mocy ustaw takich jak np.:


 • Prawo ochrony środowiska,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Prawo budowlane,
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Prawo wodne,
 • Ustawa o odpadach,
 • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustaw, które są zobowiązane do sporządzenia różnego rodzaju
  opracowań z zakresu ochrony środowiska.


Obowiązujące przepisy Prawa ochrony środowiska, nałożyły na przedsiębiorstwa i na organy administracji
wiele obowiązków. Biuro oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wykonywania audytów
i świadectw energetycznych
, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska
w Państwa firmie.