ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Zgodnie z prawem budowlanym od 1 stycznia 2009 istnieje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich nieruchomoœci oddawanych do użytkowania, sprzedawanych, wynajmowanych lub będących po remoncie, który zmienia charakterystykę energetyczną (np. zmiana ocieplenia budynku, czy zmiana instalacji centralnego ogrzewania). Kopię świadectwa inwestor budowlany jest zobowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową, nazywane także jako świadectwa energetyczne lub
certyfikaty energetyczne, dla budynków zlokalizowanych na terenie
województwa opolskiego i województw ościennych na podstawie uprawnień
nadanych przez Ministra Infrastruktury - nr. wpisu do rejestru 6877.

Świadectwo Energetyczne (certyfikat energetyczny) pełni zasadniczą
rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku.
Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu
widzenia zużycia energii na ogrzewanie, wentylację, ciepłą wodę, klimatyzację,
oświetlenie. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację
budynków.

Certyfikaty wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Zapraszamy do współpracy:

>> Biura projektowe i architektów,
>> Wspólnoty mieszkaniowe,
>> Biura i pośredników nieruchomości,
>> Kancelarie notarialne,
>> Spółdzielnie mieszkaniowe,
>> Samorządy terytorialne i funkcjonalne
>> Zarządców nieruchomości,
>> Przedsiębiorstwa budowlane

 

AUDYTY ENERGETYCZNE
 

Audyt Eenergetyczny jest ekspertyzą zawierającą analizę
techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres,
oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego zmniejszającego:
• koszty ogrzewania budynku
• koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
• koszty wentylacji i klimatyzacji.
Wskazuje rozwiązania optymalne, w celu uzyskania najlepszych korzyści
ekonomicznych (np. okres zwrotu nakładów)
 

 

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego.

                Przedsięwzięcia w środowisku:

 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty o oddziaływaniu na
  środowisko
   

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód,


   

   

   

   

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z ewidencją:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  pobór wód,
 • składowanie odpadów,
 • raporty KOBIZE. 

Ochrona powietrza atmosferycznego:

 • zgłoszenia instalacji emitujących
  zanieczyszczenia,
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów
  i/lub pyłów do powietrza.
   

Gospodarka odpadami:

 • dokumentacje do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • dokumentacje do uzyskania decyzji zatwierdzającej
  program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
 • dokumentacje do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
 • dokumentacje dot. informacji
  o wytwarzanych odpadach,
 • dokumentacje do uzyskania zezwolenia
  na zbieranie lub transport odpadów,
 • dokumentacje do uzyskania zezwolenia
  na odzysk odpadów,
 • ewidencje odpadów.

Kompleksowa stała obsługa zakładu w zakresie
ochrony środowiska:

 • śledzenie zgodności działalności podmiotu
  z obowiązującymi przepisami Poś,
 • nadzór nad kompletnością posiadanych pozwoleń bądź wymaganych Poś,
 • prowadzenie całości dokumentacji i korespondencji wymaganych Poś,
 • naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania
  ze środowiska,
 • wykonywanie wszelkiej sprawozdawczości związanej
  z ochroną środowiska,
 • prowadzenie działań związanych z przestrzeganiem przez podmiot warunków,
 • korzystania ze środowiska w tym:
  czynny udział w przeprowadzanych przez organy zewnętrzne kontrolach.

Ceny na wykonywane przez nas usługi zależą od rodzaju projektu i są indywidualnie ustalane z klientem.

Zapraszamy do współpracy