§ 1 Wstęp

Polityka prywatności jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań rozporządzenia PE i RE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwane dalej RODO. Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z tym rozporządzeniem, a także usprawnienie i usystematyzowanie organizacji pracy Administratora.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych odnoszących się do osób fizycznych, osób prawnych, instytucji samorządowych, których celem jest gromadzenie, przechowywanie i realizacja zamówień wykonywania usług według charakteru i specyfikacji prowadzonej działalności. Operatorem danych jest firma EKO-SPHAERA Biuro Ochrony Środowiska Jerzy Kochanowski (zwanej dalej: „ADO” - Administratorem Danych Osobowych).

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Pan Jerzy Kochanowski, właściciel Biura Ochrony Środowiska EKO-SPHAERA z siedzibą w Prudniku (kod pocztowy: 48-200) ul. Miarki 61, tel. 668303858.

§ 3 Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzamy nazwę przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym. Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail.

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych poniżej w akapicie "Prawa właściciela danych osobowych". Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

§ 5 Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług opisanej na stronie internetowej http://ekosphaera.pl

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika zgody wyrażonej podczas zawierania umowy lub zlecenia. Dane są przetwarzane w celach wykonania usług w zakresie opracowania dokumentacji ochrony środowiska. Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania ofert cenowych na wykonanie usługi.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne np. do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

  § 6 Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

  Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi księgowej, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas procesach realizacji kampanii reklamowych. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

  § 7 Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  Dane są przetwarzane na terenie Polski.

  § 8 Prawa osoby, której dane dotyczą

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo zgłoszenia zastrzeżenia do UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.